آشکارساز خطای هوایی مدل LT110Eµ

آشکارساز خطای هوایی مدل LT110Eµ
این دستگاه برای نشان دادن خطای فاز به فاز و خطای فاز به زمین در خطوط هوایی توزیع استفاده می شود. این مدل یک دستگاه تکفاز است که در گروه های سه تایی استفاده می شود در نتیجه قدرت تشخیص کلیه حالات خطا را دارد. نصب این نشانگر در محل های مهمی مانند نقاط انشعاب خط و یا سکشنالایزر مفید است و دستگاه مستقیماً روی سیم هادی فشار قوی با استفاده از نگهدارنده های فنری نصب می شود. عمل نصب با استفاده از یک چوب پرچ و یک قاب KBN-3 انجام می پذیرد.