گواهینامه ها

برخی از گواهینامه های اخذ شده 
شرکت مهندسی تجهیزات برق بهین تجربه


اخذ بیش از 50 گواهینامه شورای ارزیابی و مطابقت با استاندارد تولید شرکت توانیر 
از سال 1392 تاکنونگواهی ثبت اختراع و ثبت طرح صنعتی