کانکتور های ارتباط آلومینیومی و بی متال

کانکتور سرخط تمام بی متال فشار ضعیف

کانکتور سرخط تمام بی متال فشار ضعیف
ادامه مطلب

کانکتورسرخط تمام بی متال دوطرف دندانه دار فشار ضعیف

کانکتورسرخط تمام بی متال دوطرف دندانه دار فشار ضعیف
ادامه مطلب

کانکتورسرخط تمام بی متال یک طرف دندانه دار فشار ضعیف

کانکتورسرخط تمام بی متال یک طرف دندانه دار فشار ضعیف
ادامه مطلب

کلمپ جمپر فشاری (پرسی) تمام بی متال فشار ضعیف

کلمپ جمپر فشاری (پرسی) تمام بی متال فشار ضعیف
ادامه مطلب