کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشارضعیف

کلمپ آویز کابل خودنگهدار فشارضعیف
این کلمپ جهت مهار کابل های خودنگهدار فشار ضعیف، همراه با پیچ دم خوکی و با یک تسمه نگهدارنده کابل بروی پایه نصب میگردد. این کلمپ قالبیت نصب در خطوط مستقیم و همچنین تا حداکثر 90 درجه زاویه می باشد.