کانکتور انشعاب 1 به 4 همراه باکاور عایقی کابل خودنگهدار فشار ضعیف

کانکتور انشعاب 1 به 4 همراه باکاور عایقی کابل خودنگهدار فشار ضعیف
این کانکتور جهت ایجاد حداکثر 8 انشعاب فشار ضعیف کابل مشترکین از کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع بی متال می باشد. این کانکتور در حالت فرعی قابل اتصال به حداکثر 8 کابل فشارضعیف مشترکین آلومینیومی یا مسی می باشد. جهت نصب انشعاب اصلی (درحالت برق دار یا بی برق) نیازی به روکش برداری از میله عایق شده کانکتور انشعاب ترمینالی نمی باشد. جهت نصب انشعاب فرعی نیازی به روکش برداری از روی کابل نیست.