کانکتور انشعاب 1 به 2 همراه باکاور عایقی کابل خودنگهدار فشار ضعیف

کانکتور انشعاب 1 به 2 همراه باکاور عایقی کابل خودنگهدار فشار ضعیف
این کانکتور جهت ایجاد حداکثر 4 انشعاب فشار ضعیف کابل مشترکین از کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع بی متال می باشد. این کانکتور در حالت فرعی قابل اتصال به حداکثر 4 کابل فشار ضعیف مشترکین آلومینیومی یا مسی می باشد. جهت نصب انشعاب اصلی (درحالت برق دار و یا بی برق) نیازی به روکش برداری از روی میله عایق شده کانکتور انشعاب ترمینالی نمی باشد. جهت نصب انشعاب فرعی نیازی به روکش برداری از روی کابل نیست.