کانکتور ارتباط خط کابل به کابل خودنگهدار فشار ضعیف

کانکتور ارتباط خط کابل به کابل خودنگهدار فشار ضعیف
این کانکتور جهت ایجاد انشعاب فشار ضعیف خطوط فرعی از کابل خودنگهدار مورد استفاده قرار می گیرد و از نوع بی متال می باشد. این کانکتور قابل اتصال به کابل های آلومینیومی و مسی (در دو حالت اصلی و فرعی) می باشد. این نوع کلمپ از نوع IPC (فرورونده) می باشد و هنگام نصب انشعاب (در حالت برق دار و بی برق) نیازی به روکش برداری نمی باشد.

موارد مرتبط