کابل ارت فولادی گالوانیزه با روکش پلی اتیلن

کابل ارت فولادی گالوانیزه با روکش پلی اتیلن
سیم ارت منتهی به زمین، اتصال الکتریکی بین ترمینال برقگیر و ترمینال سیستم زمین را فراهنم می کند. وظیفه سیم منتهی به زمین انتقال جریان صاعقه به زمین بدون افزایش بالای دما می باشد. جهت جلوگیری از صدمه به اتصالات در حین انتقال جریان صاعقه به زمین، سیم زمین باید در نقطه برخورد صاعقه تا زمین به صورت مطمئن نصب و باقی بماند.